⇓ Pobierz tapetę na ekran za DARMO w rozdzielczości <4k ⇓

[sociallocker id=”10320″]

[/sociallocker]

UWAGA!
Kopia zdjęcia wyłącznie do użytku prywatnego.
Brak zgody na:

– kopiowanie, udostępnianie i publikowanie na wszelkich polach eksploatacji bez zgody i wiedzy autora bezpośrednio pliku cyfrowego (zamiast odnośnika do strony),
– wykorzystywanie w celach komercyjnych,
– odsprzedaż,
– licencjonowanie/wynajem.

Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w przypadku zagrożenia autorskich praw osobistych cudzym działaniem twórca może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia można żądać aby osoba, która dokonała naruszenia usunęła jego skutki, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia, iż naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. Naruszenie osobistych praw autorskich skutkuje również odpowiedzialnością karną. Zgodnie z art. 115 ust. 1 prawa autorskiego kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Takiej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie (art. 115 ust. 2). Natomiast jeżeli autorskie prawa majątkowe twórcy zostały naruszone, może on żądać od osoby, która naruszyła te prawa m.in. zaniechania naruszenia, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody oraz wydania uzyskanych korzyści. Twórca może wezwać do zaniechania naruszeń oraz wypłaty wynagrodzenia za wykorzystanie fotografii. Powołując się na przepisy dotyczące naruszenia osobistych praw autorskich oraz majątkowych praw autorskich (art. 78 w związku z art. 16 ustawy, art. 79-80 w związku z art. 17). Naruszającemu grozi również odpowiedzialność karna (art. 115 i 116 ustawy). W przypadku braku ugodowego załatwienia sprawy zostaną podjęte dalsze kroki prawne.